صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96کتابخانه های ایران و جهان

آستان قدس رضوي - کتابخانه مرکزي

http://80.191.111.99/simwebclt

استانداري فارس

http://library.mpo-fr.gov.ir/simwebclt

استانداري گيلان

http://217.219.186.194/simwebclt

پژوهشکده آمار

http://library.srtc.ac.ir/simwebclt

پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

http://194.225.17.5/simwebclt

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

http://213.176.10.60/simwebclt

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات)

http://194.225.72.67/simwebclt

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي- کتابخانه مرکزي

http://194.225.99.245/simwebclt

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

http://194.225.117.16/simwebclt

http://simorgh.nigeb.ac.ir/simwebclt

پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

http://93.110.8.199/simwebclt

http://lib.asmerc.ac.ir/simwebclt

جمعيت هلال احمر - موسسه آموزش عالي علمي - کاربردي

http://217.218.20.153/simwebclt

دائره المعارف بزرگ اسلامي - کتابخانه

http://194.225.148.11/simwebclt

http://simorgh.cgie.org.ir/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد فيروزکوه

http://217.218.114.136/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قوچان

http://217.219.72.199/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رودهن

http://217.218.122.136/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شهر ري- کتابخانه مرکزي

http://85.185.251.89/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات

http://94.182.228.20/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرمان

http://80.191.161.99/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرمانشاه- کتابخانه مرکزي

http://85.185.251.89/simwebclt

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد

http://80.191.131.12/simwebclt

http://lib.iaun.ac.ir/simwebclt

دانشگاه الزهرا - دانشکده الهيات

http://217.218.56.242/simwebclt

دانشگاه الزهرا - کتابخانه مرکزي

http://217.218.56.182/simwebclt

دانشگاه امام صادق(ع) - واحد برادران

http://213.176.11.18/simwebclt

http://simorgh.isu.ac.ir/simwebclt

دانشگاه پيام نور - مرکز تحصيلات تکميلي

http://92.242.197.131/simwebclt

دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان- کتابخانه مرکزي

http://217.218.226.62/simwebclt

دانشگاه تربيت مدرس- کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد و مدارک علمي

http://194.225.166.40/simwebclt

دانشگاه تهران - پرديس کشاورزي و منابع طبيعي

http://80.66.177.152/simwebclt

دانشگاه تهران- پرديس علوم

http://80.66.177.211/simwebclt

http://sclib.ut.ac.ir/simwebclt

دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي- کتابخانه مرکزي

http://217.218.40.66/simwebclt

دانشگاه زنجان- کتابخانه مرکزي

http://78.38.35.5/simwebclt

http://lib.znu.ac.ir/simwebclt

دانشگاه سمنان - کتابخانه مرکزي

http://78.38.150.210/simwebclt

دانشگاه سيستان و بلوچستان - کتابخانه مرکزي

http://80.191.172.24/simwebclt

http://libsim.usb.ac.ir/simwebclt

دانشگاه شهيد باهنر کرمان- کتابخانه مرکزي

http://80.191.168.102/simwebclt

http://clib.uk.ac.ir/simwebclt

دانشگاه شهيد بهشتي- کتابخانه مرکزي

http://194.225.24.16/simwebclt

http://simweb.sbu.ac.ir/simwebclt

دانشگاه صنعتي شاهرود- کتابخانه مرکزي

http://85.185.67.197/simwebclt


دانشگاه صنعتي شريف- کتابخانه مرکزي


http://81.31.167.170/simwebclt

http://lib.sharif.edu/simwebclt

دانشگاه صنعتي همدان - کتابخانه مرکزي

http://78.39.208.73/simwebclt

http://library.hut.ac.ir/simwebclt

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني ايران-کتابخانه مرکزي

http://194.225.184.12/simwebclt

http://simorgh.iums.ac.ir/simwebclt

دانشگاه فردوسي مشهد- کتابخانه مرکزي

http://217.219.244.10/simwebclt

http://clibrary.um.ac.ir/simwebclt

دانشگاه قم - کتابخانه

http://lib.qom.ac.ir/simwebclt

دانشگاه مفيد قم- کتابخانه مرکزي

http://217.218.214.3/simwebclt

http://lib.mofidu.ac.ir/simwebclt

دفتر تبليغات اسلامي قم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

http://217.218.212.190/simwebclt

http://lib.isca.ac.ir/simwebclt

دفتر تبليغات اسلامي قم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

http://217.218.212.190/simwebclt

http://lib.isca.ac.ir/simwebclt

سازمان آب و برق خوزستان

http://80.191.228.206/simwebclt

http://library.kwpa.ir/simwebclt

سازمان انتقال خون ايران - ستاد مرکزي

http://94.182.214.112/simwebclt

http://lib.ibto.ir/simwebclt

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

http://213.176.123.14/simwebclt

http://elibrary.irost.org/simwebclt

سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي - مرکز اطلاعات و مدارک علمي

http://213.207.195.197/simwebclt

http://databases.agrisis.org/simwebclt

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

http://library.idro.org/simwebclt

سازمان مديريت صنعتي

http://195.219.49.109/simwebclt

http://library.imi.ir/simwebclt

سازمان هواشناسي کشور

http://80.191.68.207/simwebclt

شرکت پتروشيمي اميرکبير

http://82.205.159.140/simwebclt

شرکت خدمات مهندسي مشاور طوس آب

http://217.219.80.34/simwebclt

http://simorgh.toossab.com/simwebclt

شرکت مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

http://91.98.125.213/simwebclt

شرکت مهندسي قدس نيرو

http://library.ghods-niroo.com/simwebclt

فرهنگستان هنر ايران

http://84.241.57.83:8080/simwebclt

کتابخانه ملي جهموري اسلامي ايران
http://www.nlai.ir

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

http://87.107.91.71/simwebclt

http://lib.irisl.net/simwebclt

مجمع عالي حکمت اسلامي

http://89.165.72.201/simwebclt

مرکز آمار ايران

http://213.176.20.100/simwebclt

http://library.sci.org.ir/simwebclt

مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان

http://194.225.22.5/simwebclt

http://library.icst.ac.ir/simwebclt

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

http://217.218.4.107/simwebclt

http://lib.bhrc.ac.ir/simwebclt

مرکز تحقيقات شيلات تهران

http://80.75.4.196/simwebclt

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

http://80.191.2.11/simwebclt

http://lib.itrc.ac.ir/simwebclt

مرکز تحقيقات و مطالعات رسانه‌ها

http://212.16.91.134/simwebclt

مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

http://89.165.72.192:81/simwebclt

مرکز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوري

http://www.ricest.ac.ir

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

http://217.218.168.9/simwebclt

http://library.mporg.ir/simwebclt

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

http://lib.qabas.org/simwebclt

موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران

http://194.225.133.50/simwebclt

موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

http://217.11.31.42/simwebclt

موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي

http://217.218.196.12/simwebclt

http://library.rvsri.ir/simwebclt

موسسه عالي آموزش بانکداري ايران

http://94.182.201.116/simwebclt

موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

http://217.11.22.68/simwebclt

وزارت آموزش و پرورش- پژوهشکده تعليم و تربيت استان کرمان

http://81.12.58.163/simwebclt

http://www.asrketab.ir/simwebclt

وزارت آموزش و پرورش- پژوهشگاه مطالعات

http://80.75.3.115/simwebclt

وزارت آموزش و پرورش- مرکز تحقيقات معلمان اصفهان

http://89.165.111.101/simwebclt

وزارت صنايع و معادن - کتابخانه مرکزي

http://217.11.21.15/simwebclt

وزارت نفت - شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

http://77.104.103.11/simwebclt

وزارت نفت- شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران

http://81.90.147.126/simwebclt

http://iclib.nipc.net/simwebclt

وزارت نفت- شرکت ملي نفت ايران- مديريت اکتشاف

http://85.198.13.26/simwebclt

http://library.niocexp.ir/simwebclt

وزارت نفت- شرکت ملي نفت ايران- مرکز اطلاع رساني و کتابخانه مرکزي

http://217.174.16.24/simwebclt

http://www.nioclibrary.ir/simwebclt

وزارت نفت- شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

http://217.146.215.210/simwebclt

http://lib.nigceng.ir/simwebclt

وزارت نفت- موسسه مطالعات بين المللي انرژي

http://87.107.43.43/simwebclt

http://library.iies.ac.ir/simwebclt

وزارت نيرو - سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)

http://92.61.178.104/simwebclt

وزارت نيرو- پژوهشگاه نيرو

http://217.218.59.11/simwebclt

http://nosa.nri.ac.ir/simwebclt

وزارت نيرو- موسسه تحقيقات آب

http://82.99.194.206/simwebclt

http://lib.wri.ac.ir/simwebcltمنوی اصلی


ارتباط با دانشگاه | تماس با ما | نقشه سایت | Site in English
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.